Měřící a vyhodnocovací jednotky

Nabízíme měřicí a vyhodnocovací jednotky pro dílenské měření a měřicí stanice s možností sběru dat.
Jednotky jsou plně uživatelsky konfigurovatelné pro konkrétní úlohu. Je možno zvolit počet měřených charakteristik, vzorec pro výpočet, způsob vyhodnocení, podobu zobrazení na obrazovce, začátek a konec měření a přiřazení vstupních a výstupních signálů. Měřicí jednotky používají námi vyvinuté velice přesné a rychlé měřicí kanály pro indukčnostní snímače, které umožňují precizní zpracování signálů z dynamického měření nebo např. automatické rozpoznání založení a vyjmutí měřeného dílu. Všechny jednotky umožňují integraci do systému sběru dat.

Vlastnosti měřicích jednotek:
- Rychlé a přesné zpracování signálů z indukčnostních snímačů, ale i dalších snímačů inkrementálních, pneumatických, tenzometrických, atd.
- Přehledné ovládání a konfigurace měřicích úloh
- Názorné zobrazení výsledku měření a OK/NOK kusu
- Konfigurovatelné binární vstupy a výstupy
- Možnost integrace doplňkových měření, např. drsnosti.
- Export dat

Typické měřicí úlohy pro měřicí jednotky:
- Statické měření průměru, délky, polohy
- Dynamické měření průměru, délky, ovality, házení, souososti, měření na přerušovaných plochách
- Měření síly např. tenzometrem, průběhu síly, kontrola průběhu síly v toleranční oblasti
- Měření tlaku, hlídání tlaku, průběhu tlaku v závislosti na jiné veličině
- Měření průtoku
- Měření těsnosti
- Sledovací měřidla

 

Etalonáž a měření – Etalonáž je vyžadována vždy po zapnutí a změně typorozměru a dále po vypršení nastavitelného času nebo změření daného počtu kusů. Měřit je možno staticky, kdy po vložení kusu a přistavení snímačů je zobrazena hodnota nebo dynamicky kdy je možno během měření např. otáčet a z naměřeného průběhu vypočítat průměr a ovalitu. Měřidlo umožňuje automaticky hlídat měření v podskupinách a vyzvat obsluhu ke změření skupiny po vypršení času. Na obrazovce se zobrazují všechny nutné údaje (název typu, zakázky, stroje, informace o stavu měřidla – měřím/výsledek, počet měření v podskupině, čas do dalšího měření podskupiny, atd.)

 

Statistika – zobrazuje průběh naměřených hodnot pro měřené parametry jako X-S diagram, mezi parametry lze přepínat. Dále je možno zobrazit histogram.

Nastavení měřicí metody – nastavení parametrů měření jako název typu/zakázky/stroje, toleranční meze, regulační meze, hodnota kalibru, atd.

Příklady měřicích jednotek:
NX3082
NX3065

Pracoviště s PC